Cho phép tăng tốc với FileCatalyst Workflow

được đăng tại: Uncategorized

Để cho phép sự linh hoạt và đơn giản hóa quá trình cài đặt, các cài đặt cho FileCatalyst Workflow và FileCatalyst Webmail không cho phép tăng tốc ra khỏi hộp.

Watch the video below for step-by-step instructions on how to enable acceleration in FileCatalyst webbased applications.

Before you start:

  • For the purpose of this video the two web applications will be collectively known as “FileCatalyst Web”
  • Bạn phải có FileCatalyst Web đã được cài đặt và chạy trên máy chủ của bạn.
  • In order to enable acceleration you must open the following ports on your firewall/NAT: 80/tcp, 443/tcp, 21/tcp, 8000-8999 UDP / TCP