ĐIỂM KHỞI ĐẦU

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn đang xem xét chuyển tập tin tăng tốc, chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả dữ liệu, chi tiết và lý do để chuyển tiếp với FileC Lúc sinh. Tài nguyên điểm khởi đầu của chúng tôi bao gồm cách thức hoạt động của công nghệ được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, lợi ích của FileC Lúc sinh và sự khác biệt giữa FileC Lúc sinh, TCP và những thách thức chúng tôi giúp vượt qua.